Sertifikati

Preduzeće Simpen je 09.07.2010. god. uspešno sertifikovan za integrisani sistem menadžmenta od strane sertifikacionog tela YUQS. U periodu 2011 i 2012 odrađene su dve nadzorne provere, a resertifikaciona provera u periodu od 12-13.06.2013. .

Ocenjivanje integrisanog sistema menadžmenta izvršeno je prema standardima SRPS ISO 9001:2008 - Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi, SRPS ISO 14001:2005 - Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine – Zahtevi sa uputstvom za primenu i SRPS OHSAS 18001:2008 - Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu organizacije prema standardu – Zahtevi

Sertifikacione komisije za sistem menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu su razmatrale izveštaj o ocenjivanju i jednoglasno donele odluke o izdavanju JUQS i IQNet sertifikata organizaciji Simpen:

  • za sistem menadžmenta kvalitetom sertifikat broj: Q - 1154
  • za sisitem upravljanja zaštitom životne sredine broj: E - 0222
  • za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu broj: O - 0098

U proteklom periodu, uz maksimalno zalaganje menadžmenta i ostalih zaposlenih, Simpen je spremno dočekao proverivače i u najboljem svetlu pokazao kako jedno preduzeće sa juga Srbije, iz Bujanovca, može da stane rame uz rame renomiranim evropskim proizvođačima PU pene - sunđera.

U skladu sa strategijom i opredeljenjem organizacije, za savremenim poslovanjem, postojala je i težnja, da se podizanjem kulturnog nivoa zaposlenih, upravljanjem sistemom menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, Simpen izdvoji od osrednjosti svojih konkurenata, održi poverenje, a posebno zadovoljstvo korisnika i zaposlenih, kao lider u svojoj branši.

Odgovornost zaposlenih prema integrisanom sistemu menažmenta i svim zainteresovanim stranama su trajno opredeljenje organizacije, usmerene na zahteve i ciljeve društvene zajednice.

Simpen raspolaže potrebnim resursima za primenu i održavanje integrisanog sistema za maksimalan kvalitet usluga i ispunjenje zahteva korisnika.

Stručni kadar Simpen-a uspostavio je, dokumentovao i kontinuirano primenjuje, sisteme menadžmenta zaštitom životne sredine i upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, u svim svojim organizacionim delovima. Najviše rukovodstvo i zaposleni su privrženi unapređenju integrisanog sistema menadžmenta i pružaju objektivne dokaze o svom angažovanju na održavanju i unapređenju istog.

Prvu redovnu godišnju nadzornu proveru resertifikovanog integrisanog sistema menadžmenta Simpen-a obaviće ocenjivači JUQS-a, do datuma reocenjivanja, tj. najkasnije do 28. juna 2014. godine.

Pogledajte i preuzmite sertifikate: